SP 1 Wrocław

Pedagog i psycholog szkolny

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

Głównym odbiorcą naszych działań w szkole są uczniowie. Wszelkie podejmowane działania we współpracy z rodzicami
i nauczycielami oraz innymi przedstawicielami instytucji wpierających pracę szkoły mają służyć właśnie im.

Role pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego wzajemnie się przenikają i uzupełniają, wypełniając wspólny cel: aby uczeń w szkole i w klasie funkcjonował prawidłowo i czuł się bezpiecznie.

Do zadań pedagoga szkolnego należą:

Praca z uczniem:

 1. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 2. Poznawanie, zbieranie i klasyfikowanie informacji na temat uczniów, sytuacjirodzinnej, problemu czy niepokojącego zjawiska.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 4. Opieka nad uczniami uzdolnionymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 5. Prowadzenie dla uczniów zajęć socjoterapeutycznych.
 6. Spotkania interwencyjne dla uczniów doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych.
 7. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

Praca z rodzicami:

 1. Spotkania z rodzicami służące znalezieniu rozwiązaniu problemów wychowawczych lub określenia możliwych do zastosowania form wsparcia.
 2. Motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 3. Spotkania dla rodziców służące określeniu swojej roli i odpowiedzialności wobec dziecka.
 4. Spotkania dla rodziców o charakterze psychoedukacyjnym i konsultacyjnym:
 • spotkania pozwalające na szersze rozumienie problemu dzieci z trudnościami w uczeniu się, wskazujące możliwości diagnozy psychologiczno-pedagogicznej,
 • konsultacje tematyczne,
 • spotkania wspierające w doświadczaniu problemów w rodzinie.
 1. Spotkania o charakterze interwencyjnym (w zależności od potrzeby).

Praca z nauczycielami:

 1. Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu.
 2. Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej  przeprowadzanymi badaniami
  z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
 3. Udzielanie długofalowej pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalistycznej pomocy.
 4. Spotkania z wychowawcą, rodzicem i psychologiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów odziaływań wobec ucznia.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

 

Do zadań psychologa szkolnego należą:

Praca z uczniem:

 1. Działania diagnostyczne dotyczące uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka i powiazanie ich z aktualną sytuacją życiową.
 3. Spotkania indywidualne dla uczniów ukierunkowane na rozwiązanie problemu i wsparcie w trudnych sytuacjach.
 4. Spotkania interwencyjne dla uczniów polegające na nauce rozwiązywania sporów i problemów.
 5. Prowadzenie zajęć warsztatowychi psychoedukacyjnychdostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

Praca z rodzicami:

 1. Pomoc w rozpoznawaniu przyczyndoświadczanych problemów wychowawczychoraz poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi.
 2. Spotkania dla rodziców o charakterze edukacyjnym i konsultacyjnym:
  • pozwalające na odnalezienie w swoich życiowych doświadczeniach zasobów umożliwiających zmianę,
  • ukierunkowane na zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz umiejętności wychowawczych,
  • wyjaśniające w jaki sposób doświadczane kryzysy małżeńskie i osobiste rzutują na przeżywane przez dziecko trudności w szkole.
 3. Spotkania wspierające dla rodziców służące odzyskaniu poczucia kompetencji
  i satysfakcji w roli rodzica.

Praca z nauczycielami:

 1. Spotkania w celu rozpoznania potrzeb zespołów klasowych, omówienia diagnozy klimatu klasy, zyskania rozeznania w relacjach uczeń – uczeń.
 2. Spotkania dla nauczycieli zainteresowanych próbą określenia swojej relacji z uczniem i rozpoznaniem możliwości uruchomienia procesu zmiany.
 3. Pomoc dla nauczycieli w rozpoznaniu gier uczniowskich utrudniających / zakłócających prowadzenie lekcji.
 4. Spotkania z wychowawcą, rodzicem i pedagogiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych i spójnych sposobów odziaływań wobec ucznia.
 5. Wspieranie wychowawców klas,  innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających
  z  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Współudział w planowaniu pracy szkoły w sferze opiekuńczo-wychowawczej.

Doskonaląc umiejętności i kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym pomaganiem bierzemy udział
w szkoleniach doskonalących oraz korzystamy z superwizji pracy własnej. Dzięki temu nie ustajemy w poszukiwaniach rozwiązań w trudnych sytuacjach zawodowych, zwiększając rozumienie, własną świadomość a w rezultacie satysfakcjonujący efekt końcowy – pomoc dziecku.