SP 1 Wrocław

Aktualności

  •   MAJ 2014r.

   1.Informujemy, że tegoroczne składki na Radę Rodziców są na poziomie około 35%.  Zostaną one przeznaczone na dofinansowanie nagród w konkursach przedmiotowych organizowanych przez nauczycieli SP1 na wszystkich poziomach nauczania.

              Bardzo prosimy wszystkich Rodziców, którzy jeszcze nie mieli okazji wpłacić pieniędzy w tym roku, o uzupełnienie brakujących wpłat.

  Numer rachunku Rady Rodziców SP 1: 81 1240 4025 1111 0000 4259 7177
  Wpłata tytułem: wpłata na Radę Rodziców SP 1 z klasy...

        2.Wszystkie klasy, które nie odebrały jeszcze pieniędzy wpłaconych w latach poprzednich, a przeznaczonych na działalność klasową, prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Zarzycką w celu umówienia    terminu  przekazania pieniędzy.  Numer telefonu +48 663 688 389.

   

  •  PAŹDZIERNIK 2013r.
   Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu po raz kolejny podjęła decyzję o przyznaniu stypendium naukowego najlepszym uczniom naszej Szkoły za wyniki w nauce.  Nagrodzonych zostało sześcioro uczniów klas szóstych (średnia 5,5 i powyżej) oraz dziewiecioro uczniów klas piątych (średnia 5,45 i powyżej) za doskonałe wyniki osiągniete w roku szkolnym 2012/2013. Uczniom, ich Rodzicom gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas apelu w pierwszej połowie listopada.

   

  • Rada Rodziców na swoim pierwszym w tym roku zebraniu uchwaliła wysokość składki na rok szkolny 2013/2014 na poziomie 20 złotych rocznie. Kwota ta w całości bedzie wykorzystana na działania wspierajace uczniów prowadzone przez Radę. Nie będzie części przekazywanej na potrzeby klasy (najczęściej nagrody na zakończenie roku). Rodzice poszczególnych klas mogą podjąć decyzję o składkach klasowych.

   

  • WRZESIEŃ 2013r.

  Prezydium Rady Rodziców zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w dniu 25 września 2013 r. (środa) na godzinę 17. Zebranie odbędzie się w stołówce.

  • CZERWIEC

  Rada Rodziców zwróciła się w imieniu Rodziców dzieci uczęszczających do SP nr 1 do Dyrekcji Szkoły z dwoma wnioskami:

  1.       o rozszerzenie podstawy programowej nauczania  o drugi język obcy dla dzieci w klasach niemieckojęzycznych;

  2.       o utworzenie pracowni przedmiotowych w Szkole.

  W odpowiedzi Dyrekcja Szkoły poinformowała Radę Rodziców, że zostanie wprowadzony system gabinetowy dla klas IV – VI od przyszłego roku szkolnego, czyli dzieci będą uczyły się w różnych gabinetach (w pracowniach przedmiotowych: przyrodniczych, językowych ect.).

   Odnośnie rozszerzenia podstawy programowej nauczania  o drugi język obcy dla dzieci w klasach niemieckojęzycznych, Dyrekcja Szkoły nie zamierza wprowadzić takiego rozwiązania w Szkole, jednakże deklaruje otwartość na wypracowanie innych rozwiązań, które mogą ułatwić naukę języka obcego.

  Zapraszamy zainteresowanych Rodziców do dyskusji poprzez mailowy kontakt z RR.  Będziemy chcieli wspólnie z Dyrekcją wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie.

   Pełną odpowiedź Dyrekcji Szkoły znajdziecie Państwo w załączonych dokumentach.

  Ad 1.       o rozszerzenie podstawy programowej nauczania  o drugi język obcy dla dzieci w klasach niemieckojęzycznych

  Do Rady Rodziców SP 1
  ul. Nowowiejska 78
  50-315 Wrocław

  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia
  nauki języka angielskiego (jako drugiego języka obcego) w klasach z językiem niemieckim
  uprzejmie informuję, że ze względów organizacyjnych nie ma takiej możliwości.
  W licznych szkołach wrocławskich przed kilkoma laty wprowadzono naukę drugiego języka
  obcego (czasami od pierwszej, czasami od czwartej klasy), wykorzystując tzw. godziny
  dyrektorskie (do dyspozycji dyrektora). Ja te godziny przeznaczyłam na zwiększenie liczby
  godzin nauczania języka polskiego, matematyki i historii. Pozostałe godziny dyrektorskie
  oraz te „z limitu” przeznaczone zostały na etaty wsparcia: psycholog, logopeda, gimnastyka
  korekcyjna. Takie postępowanie wynikało z potrzeb, jakie mieli nasi uczniowie, i jak się
  wydaje, przynosi zadawalające rezultaty (np. wynik sprawdzianu szóstoklasistów).
  Nowy ramowy plan nauczania (obejmuje tegoroczne klasy czwarte i młodsze) nie przewiduje
  godzin do dyspozycji dyrektora, a wprowadzenie drugiego języka obcego wymaga
  dodatkowych nakładów finansowych ze strony Wydziału Edukacji, tym większych, że aby
  nauczany przedmiot był wpisany na świadectwo musi być realizowany zgodnie z wymiarem
  zapisanym w podstawie programowej (w tym wypadku — trzech godzin tygodniowo!).
  Mam świadomość urzędowej ogólnikowości odpowiedzi na Państwa pismo. Wszelkie
  szczegóły chętnie przekażę Państwu w rozmowie, bo taka forma komunikowania wydaje mi
  się prostsza i pozwalająca wyjaśnić wszelkie wątpliwości, nieścisłości. Być może wtedy uda
  nam się wspólnie wypracować rozwiązanie przynajmniej zbliżające się do Państwa
  oczekiwań.
  Pozostaję z uszanowaniem
  Renata Bohdanowicz
  DYREKTOR SZKOŁY

  Ad 2.       o utworzenie pracowni przedmiotowych w Szkole


  Do Rady Rodziców SP 1
  ul. Nowowiejska 78
  50-315 Wrocław
  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia
  w naszej szkole pracowni przedmiotowych uprzejmie informuję, że biorąc pod uwagę
  Państwa prośbę, od przyszłego roku system klasowy zostanie zastąpiony gabinetowym (dzieci
  z klas IV — VI będą uczyły się na różnych lekcjach w różnych gabinetach).
  Jednocześnie chcę jasno zaznaczyć, iż taka zmiana nie oznacza, że każda lekcja (np.
  polskiego, matematyki, przyrody) będzie zawsze przeprowadzona w pracowni
  przedmiotowej. Nie będzie to możliwe ze względów organizacyjnych (ograniczona liczba
  gabinetów, większa liczba nauczycieli niż gabinetów...). Efektem tej zmiany może być też
  wydłużenie dnia pracy uczniów klas IV — VI (w obecnym systemie lekcje kończą się
  najpóźniej o 14.35). Mam nadzieję, że ta zmiana nie wymusi przeorganizowania pracy klas
  I — III (np. wprowadzenia drugiej zmiany także w klasach III).
  Mam świadomość urzędowej ogólnikowości odpowiedzi na Państwa pismo. Wszelkie
  szczegóły chętnie przekażę Państwu w rozmowie, bo taka forma komunikowania wydaje mi
  się prostsza i pozwalająca wyjaśnić wszelkie wątpliwości, nieścisłości. Być może wtedy uda
  nam się wspólnie wypracować rozwiązanie przynajmniej zbliżające się do Państwa
  oczekiwań.
  Pozostaję z uszanowaniem
  Renata Bohdanowicz

  • LISTOPAD

   W dniu 14 listopada 2012r. w naszej Szkole odbył się uroczysty apel, podczas którego Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła stypendia naukowe wraz z dyplomami uznania dla najlepszych uczniów SP1 w roku szkolnym 2011/2012.
   Wyróżnionych zostało 13 uczniów z klas V i VI. Gratulujemy stypendystom i zachęcamy wszystkich uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce w tym roku szkolnym.

  • PAŹDZIERNIK

  I Podczas zebrania Rady Rodziców w dniu 03.10.2012 r. Rada Rodziców wybrała,spośród rodziców obecnych na zebraniu,skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013:

  1. Joanna Mleczak – Przewodnicząca RR (klasa VD)
  2. Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna – Zastępca Przewodniczącej RR (klasa IVC)
  3. Magdalena Zarzycka – Skarbnik RR (klasa III D)
  4. Bartłomiej Witwicki – Sekretarz RR (klasa II D)

   II Rada Rodziców przyjęła od Skarbnika, po akceptacji przez Komisję Rewizyjną,sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2011/2012, obejmujące:

  1. Wpłaty na Radę Rodziców.
  2. Wypłaty z funduszu klas.
  3. Dofinansowania celowe z funduszu Rady Rodziców dla:

  Nauczycieli WF: Organizacja Sportowego Dnia Dziecka, Nagrody dla najlepszych sportowców SP1 (Mistrzostwo Wrocławia w piłce ręcznej);

  Zespołu samokształceniowego matematyczno-przyrodniczego: Nagrody za udział w konkursach:

  Matematycznych – Alfik, Kangur, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Turniej Młodych Matematyków, Gry Matematyczne i Logiczne;

  Przyrodniczych – Twórczości Prośrodowiskowej, Przyrodniczy SUPERSOWA,Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny,

  Zespołu Nauczycieli Humanistów: Powiatowy Konkurs Recytatorski, Szkolny Konkurs Recytatorski, konkurs recytatorski „Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów”, konkurs krasomówczy, Drużyna „Wrocławskich Spacerów Krajoznawczych”, konkurs Wiedzy o Wrocławiu, konkurs mitologiczny, Alfikhumanistyczny, „Asy z szóstej klasy”, konkurs historyczny, konkurs ekologiczny, konkurs literacki;

  Zespół Nauczycieli Języków Obcych: nagrody w konkursie recytatorskim, piosenki niemieckojęzycznej, konkursach języka angielskiego;

  Zespołu Nauczycieli Nauczania Wczesnoszkolnego: konkursy recytatorskie, konkurs matematyczny, konkurs wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”, konkurs ortograficzny, konkursy plastyczne, olimpiada Lekkoatletyczna Klas Młodszych

  Uwaga: szczegółowe dane wraz z kwotami przychodów i rozchodów przekazano Radzie Rodziców.

   

  III Rada Rodziców przyjęła ogólny preliminarz wydatków z funduszu Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013, w następującej formie:

  -       Fundusze klas                     50%;

  -       Nagrody dla uczniów         25%;

  -       Stypendia                             20%;

  -       Pomoce szkolne                 5%;

   IV Rada Rodziców Podjęła uchwałę o wyróżnieniu uczniów SP1 STYPENDIAMI za bardzo dobre wyniki w nauce.

   Przyjęto, w formie REGULAMINU, następujące kryteria wyboru wyróżniających się uczniów:

  1. Wyróżnionych zostanie 10 uczniów z najwyższą średnią ocen na świadectwie w klasie IV i V.
  2. W przypadku gdy średnia ocen większej grupy uczniów będzie taka sama, kwota stypendium zostanie równo podzielona między tę liczbę uczniów.
  3. Warunkiem dodatkowym otrzymania stypendium jest ocena z zachowania przynajmniej DOBRA.
  4. Decyzję o wyborze wyróżnionych uczniów podejmuje Prezydium Rady Rodziców na podstawie danych o wynikach w nauce otrzymanych od Dyrekcji Szkoły.
  5. Budżet przeznaczony na stypendia z funduszu Rady Rodziców wynosi 3000,00 PLN na rok szkolny. Kwota miesięcznego stypendium dla jednego ucznia wynika z równego podziału budżetu na liczbę wyróżnionych uczniów.
  6. Stypendium przyznawane jest na 1 rok szkolny.
  7. Stypendium będzie wręczane podczas uroczystego apelu organizowanego przez Dyrekcję Szkoły i przez przedstawiciela Rady Rodziców.
  8. Stypendium wypłacane będzie raz w roku w formie gotówki wraz z dyplomem.