SP 1 Wrocław

Regulamin świetlicy SP1

Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu.


I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do odpoczynku i nauki oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 3. - zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych;
  - organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;
  - organizowanie gier i zabaw;
  - rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
  - kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i dbałości o zachowanie zdrowia;
  - pomoc w odrabianiu zadań domowych;
  - rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
  - współpraca z rodzicami i nauczycielami.
  • Świetlica realizuje swoje zadania według „Planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy” na dany rok szkolny i miesięcznych planów pracy, opracowanych w oparciu o dokumenty szkolne (Roczny plan pracy szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny) oraz priorytety MEN.

  II. KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów).
  2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom klas 1 – 3 nieuczęszczającym na religię.
  3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka poprzez złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów:
  • „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”;
  • zaświadczeń z zakładu pracy potwierdzających zatrudnienie rodziców /opiekunów;
  • ksero z ZUS-u w przypadku prywatnej działalności.
  1. Terminy składania dokumentów podawane są w maju (co najmniej trzy tygodnie przed wyznaczoną datą).
  2. O przyjęciu do świetlicy decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika świetlicy.
  3. Lista dzieci przyjętych do świetlicy jest ogłaszana:
  • dla przyszłorocznych klas II i III – przed zakończeniem roku szkolnego;
  • dla klasy I – w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

   

   III. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

   1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6.30 do 17.00.
   2. Świetlica jest nieczynna w dniach ustawowo wolnych od pracy, wolnych od zajęć dydaktycznych (np. pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego) oraz w czasie ferii i wakacji.
   3. Rodzice (prawni opiekunowie) oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
   4. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
   5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy do jego niezwłocznego odebrania.
   6. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawcy świetlicy nie przyprowadzają dzieci do świetlicy i nie odprowadzają ich na lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
   7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 26 (pod opieką jednego nauczyciela). 
   8. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej ustalają rokrocznie podczas zebrania (na początku roku szkolnego) dobrowolną opłatę na rzecz świetlicy szkolnej.
   9. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice.
   10. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione przez uczniów (tel. komórkowy, drogie zabawki, pieniądze, itp.).
   11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, fakt ten zgłasza pisemnie kierownikowi świetlicy.

    

    IV. ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO

         Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:   

   1. Samodzielnie, jeżeli:

    • czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami – dzień tygodnia, dokładna godzina;
    • rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy);
    • dziecko ukończyło 7 lat. 

    2. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:

     • dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez rodzica; 
     • rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy).

     3. Odebrane przez osoby upoważnione:

     • poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców / opiekunów prawnych.

     4. Na zajęcia dodatkowe, jeżeli:

      •  rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły (w „Karcie zgłoszenia do świetlicy” lub na osobnym dokumencie) ;
      • rodzice poinformowali wychowawcę świetlicy o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych, podając: rodzaj zajęć, dzień tygodnia, dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, lokalizację.

      Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania przez dziecko świetlicy muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodzica piśmie.

      Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.

        

       VI. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

       1. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy (w tym: „Zasady funkcjonowania w świetlicy dla wychowanków”).
       2. Za przestrzeganie zasad funkcjonowania w świetlicy uczeń może zostać nagrodzony w postaci:
       • pochwały słownej udzielonej przez wychowawcę;
       • pochwały wpisanej w zeszycie kontaktowym;
       • drobnego upominku, np.: plan lekcji, naklejka;
       • pochwały udzielonej w obecności wychowawcy klasy;
       • pochwały udzielonej przez Dyrektora szkoły;
       • nagrody rzeczowej i dyplomu na zakończenie roku szkolnego.

             3. Niestosowanie się do obowiązujących zasad wywołuje określone konsekwencje:

         • upomnienie;
         • rozmowa wychowawcza;
         • nagana udzielona przez wychowawcę świetlicy na forum grupy;
         • powiadomienie rodziców (uwaga w zeszycie kontaktowym, kontakt bezpośredni);
         • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;
         • nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.

                4. Na uzasadniony wniosek wychowawcy świetlicy, dyrektor ma prawo podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu ucznia w uczęszczaniu do świetlicy lub skreśleniu z listy  wychowanków. O tym fakcie pisemnie informuje rodziców. Powodem skreślenia może być notoryczne łamanie regulaminu świetlicy.

           

          VII. PRACOWNICY ŚWIETLICY

          1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele – wychowawcy.
          2. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczycieli – wychowawców.
          3. Pracą w świetlicy kieruje i nadzoruje kierownik świetlicy, którego zakres obowiązków określa Dyrektor Szkoły.

           

          VIII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

          1. Regulamin świetlicy.
          2. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej.
          3. Miesięczne plany pracy grupy wychowawczej.
          4. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
          5. Ramowy rozkład dnia.
          6. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
          7. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
          8. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
          9. Program adaptacyjny dla uczniów pierwszej klasy.
          10. Dziennik zajęć wynikający z Karty Nauczyciela.
          11. Strona internetowa - szkolna.

           

          IX. ZASADY FUNKCJONOWANIA W ŚWIETLICY DLA WYCHOWANKÓW

          1. Idę do świetlicy od razu po lekcjach.
          2. Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i wyjście z sali.
          3. Stosuję się do próśb i poleceń nauczyciela.
          4. Noszę obuwie zmienne przez cały rok szkolny. Ubranie wierzchnie zostawiam w szatni.
          5. Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach oraz pracach świetlicowych.
          6. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
          7. Jestem dla innych uprzejmy i pomocny.
          8. Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
          9. Dbam o porządek w sali.
          10. Szanuję cudzą i swoją własność.
          11. Staram się cicho bawić i pracować.
          12. Przed jedzeniem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuję się kulturalnie i bezpiecznie. Jem tylko przy stoliku.
          13. Dbam o piękny język polski. 
          14. Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

           

          Regulamin przyjęto w dniu: 28 maja 2012 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.